xem phim ninh an như mộng

"Ninh an như mộng" (Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng) trở nên bộ phim truyện với lượt bịa đặt coi trước tối đa vô lịch sử hào hùng Iqiyi. Thành tích này khiến cho bất thần vì như thế kiệt tác hiện nay vẫn đang được vô biểu hiện đình chiếu.