trong ngôn ngữ lập trình pascal khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 78925

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: sau tat ca tab

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: chuyển sim 11 số thành 10 số

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số thành phần của một mảng một chiều là: 
 • Trong Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì ? For i := length(S) downto 1 do  If S[i] = ‘ ’ then Delete(S,
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, với khai báo như sau: Type đem = ARRAY[1..100] of integer ; Var a, b : đem ; c : array[1..
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động sở hữu tối nhiều ? 
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc nào là vô các việc sau (A là mảng số sở hữu N phầ
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? d :=  0 ;   For i := 1 to 
 • Với khai báo A : Array [1 .. 100] Of Integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 5 như sau: 
 • Cú pháp nhằm khai báo đổi mới mảng một chiều thẳng là: 
 • Cho sâu sắc s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau khoản thời gian triển khai giấy tờ thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: 
 • Trong Pascal, cho tới đoạn lịch trình sau: S := 0; For I := 1 To 5 Do If  (I mod 2 = 0) Then s := s + a[1]; Với mảng a sở hữu c�
 • Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Trong Pascal, nhằm dò thám địa điểm xuất hiện nay thứ nhất của xâu ‘hoa’ vô xâu S tớ hoàn toàn có thể viết bằng cơ hội nào là vô các
 • Cho str là một trong xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? for  i := length(str) downto 1 vì thế write(str[i]
 • Trong những tuyên bố sau hãy dò thám rời khỏi tuyên bố sai? 
 • Cho xâu s = ‘123456789’, sau khoản thời gian triển khai giấy tờ thủ tục delets(s,3,4) thì: 
 • Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi cơ A + B cho tới thành quả nào? 
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau: Var a : array[0..
 • Để khai báo loại xâu thẳng tớ dùng cú pháp nào? 
 • Hãy điền vô chổ rỗng nhằm đoạn lịch trình sau triển khai kiểm đếm những phẩn tử sở hữu giá trị vì thế 10? Dem := 0;
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động là ? 
 • Xâu ‘ABBA’ to hơn xâu:
 • Cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đó là đúng? 
 • Đoạn lịch trình sau in rời khỏi thành quả nào? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc ’; writeln(le
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, khai báo nào là trong những khai báo sau là  sai Khi khai báo xâu kí tự động ? 
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? 
 • Cho đoạn lịch trình sau:  D := 0;For I := 1 To 5 Do If (a[i] > 10) and (a[i] 100) and (a[i] mod 3 = 0)Then d := d + 1;
 • Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Hỏi đoạn lịch trình sau sở hữu công dụng gì? M := a[1];For I := 2 To n Do If ( a[i] m) Then m := a[i];Write(m); 
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, sau khoản thời gian lịch trình triển khai kết thúc đoạn chương trình sau, độ quý hiếm của đổi mới S là ?&nb
 • Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện:  
 • Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) cho tới độ quý hiếm bằng: 
 • Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì ? (giá trị của đổi mới đếm) d := 0
 • Cho khai báo sau: Var  a : array[0..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA