phát biểu nào sau đây đúng về mảng một chiều

  1. Lớp 11

  2. Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

hint-header

Cập nhật ngày: 04-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Trung


Phát biểu này tại đây ĐÚNG về mảng một chiều?

A

Là sản phẩm hữu hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

B

Chỉ là sản phẩm những số nguyên vẹn.

C

Mảng ko chứa chấp những kí tự động là vần âm.

D

Là sản phẩm vô hạn những thành phần sở hữu nằm trong loại tài liệu.

Chủ đề liên quan

Cú pháp khai báo thẳng đổi mới mảng một chiều sở hữu dạng:

A

Var <tên đổi mới mảng> : aray [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

B

Var <tên đổi mới mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

C

Var <tên đổi mới mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử> ;

D

Var <tên đổi mới mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Lệnh lặp For – vì thế được dùng khi: (chọn phương án đích thị nhất)

A

Lặp với số thứ tự biết trước.

B

Lặp với số thứ tự không biết trước.

C

Lặp với số thứ tự hoàn toàn có thể biết trước.

D

Lặp với số thứ tự ko lúc nào biết trước.

Cách ghi chép này tại đây tham lam chiếu đích thị phần tử sở hữu chỉ số là i của mảng D?

A

D[',i',]

B

D['i']

C

D[i]

D

D(i)

Cách ghi chép này tại đây thể hiện screen độ quý hiếm phần tử sở hữu chỉ số i của mảng D?

A

Write(D[i]);

B

Write(D{i});

C

Write(D(i));

D

Write(D[i]);

Câu mệnh lệnh dùng để làm nhập độ quý hiếm mang lại thành phần vô mảng?

A

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Kiểu chỉ số>]);

B

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Biến đếm>]);

C

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số cuối>]);

D

readln(<Tên đổi mới mảng>[<Chỉ số đầu>]);

Với khai báo mảng Var B:array[1..50] of word; tao ghi chép tham lam chiếu thành phần loại 50 như vậy nào?

A

B(50)

B

B[50]

C

B:[50]

D

B.[50]

Cho khai báo mảng:
Var ArrayInt: Array [1 .. 10] of integer;
Hỏi ArrayInt là gì?

A

Tên biến mảng.

B

Tên loại mảng.

C

Kiểu chỉ số.

D

Kiểu thành phần.

Cho khai báo mảng Day_So như sau:
Var Day_So: array[-15..15] of integer;
Hỏi mảng Day_So chứa chấp tối domain authority từng nào phần tử?

A

30.

B

31.

C

1.

D

0.

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG về biểu thức ĐK khi đánh giá giá trị một thành phần loại i của mảng A sở hữu ở trong vòng (-5; 10)?

A

(A[i] > -5) or (A[i] < 10)

B

(A[i] < -5) and (A[i] >10)

C

(-5 < A[i] < 10)

D

(A[i] > -5) and (A[i] < 10)

Cho khai báo mảng:
Var a: array[1..100] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
Write(‘ Nhap n’); readln(n);
For i:=1 to tướng n do
Begin
Write(‘a[‘,i,’]=’);
readln(a[i]);
End;

Xem thêm: seo content là gì seo hot

A

Đếm số thành phần của mảng A.

B

In đi ra screen những thành phần của mảng A.

C

Nhập vô mảng A bao gồm n thành phần loại thực.

D

Nhập vô mảng A bao gồm 100 thành phần loại thực.

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc này trong số việc sau (A là mảng số sở hữu N phần tử)?
S:=0;
For i:=1 to tướng N vì thế S:=S+A[i];

A

Tính tổng những thành phần của mảng A;

B

In đi ra screen mảng A;

C

Đếm số thành phần của mảng A;

D

Nhập những thành phần của mảng A

Cho khai báo đổi mới mảng sau:
Var a:array[0..16] of byte;
Câu mệnh lệnh này tại đây in đi ra toàn bộ những thành phần của mảng?

A

For i:=0 to tướng 16 vì thế write(a[i]:3);

B

For i:= 0 to tướng 15 vì thế write(a[i]:3);

C

For i:=16 down to tướng 0 vì thế write(a[i]:3);

D

For i:=16 downto 1 vì thế write(a[i]:3);

Cho khai báo mảng:
Var a: array[0..50] of real ;
và đoạn những câu mệnh lệnh như sau:
k:= 0 ;
for i:= 1 to tướng 50 do
if a[i] > a[k] then k:= i ;
Hãy cho thấy sản phẩm những câu mệnh lệnh bên trên triển khai việc làm này sau?

A

Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng.

B

Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng.

C

Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng.

D

Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng.

Thuật toán nhằm giải Việc này tại đây sở hữu dùng cấu hình lặp?

A

Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của 2 số a, b.

B

Tính chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh là a.

C

Tính Tổng S =1+2+3...+ N.

D

Giải phương trình ax+b=0.

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – vì thế dạng tiến:

A

for < đổi mới đếm> = < Giá trị đầu > to tướng < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

B

for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

C

for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > vì thế < câu mệnh lệnh >;

D

for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu > to tướng < Giá trị cuối > vì thế < câu lệnh>;

Trong câu mệnh lệnh lặp dạng tiến:
For <biến đếm>:=<Giá trị đầu> to tướng <Giá trị cuối> vì thế <câu lệnh>; thì <biến đếm> nên sở hữu loại tài liệu nào?

A

Thường sở hữu kiều nguyên vẹn.

B

 Có loại thực.

C

Có loại logic

D

 Thường sở hữu loại nguyên vẹn hoặc thực.

Trong vòng lặp For – vì thế dạng tiến bộ. Giá trị của đổi mới kiểm điểm

A

Tự động sụt giảm 1.

B

Tự động kiểm soát và điều chỉnh.

C

Chỉ tăng khi sở hữu câu mệnh lệnh thay cho thay đổi độ quý hiếm.

D

Được không thay đổi.

Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm điểm vô mệnh lệnh lặp For – vì thế là:

A

Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối.

B

Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu.

C

Có loại số thực.

D

Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Hãy lựa chọn phương án ĐÚNG ở dạng lặp tiến For – vì thế ?

A

Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối.

B

Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì độ quý hiếm cuối.

C

Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối.

D

Giá trị đầu nên bởi vì độ quý hiếm cuối.

Câu lệnh while – vì thế có cú pháp này bên dưới đây?

A

white <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;

B

while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;

C

Xem thêm: trung tâm sửa chữa điện thoại

while <điều kiện> to tướng <câu lệnh>;

D

while <điều kiện> begin <câu lệnh>;end;