những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

Câu 15: Những quy tắc toán quan tiền hệ: > (lớn hơn), < (nhỏ hơn) , ...
=> Đáp án B
Câu 16: Phép MOD là quy tắc tính phân tách lấy phần dư
=> Đáp án B
Câu 17: Để tính bình phương của x, tao người sử dụng hàm sqr(x)
=> Đáp án D
Câu 18: Biến M nhận tài liệu số vẹn toàn dương, N nhận tài liệu số thập phân
=> Đáp án C
Câu 19: Điều kiện: x vẹn toàn dương ở trong vòng 0 .. 255
Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Không với đáp án phù hợp
Câu 20: Phép gán: <tên biến> := <giá trị>;
=> Đáp án B
Câu 21: Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao sát với ngữ điệu tự động nhiên
=> Đáp án C
Câu 22: Trong quy trình triển khai lịch trình, hằng có mức giá trị ko đổi
=> Đáp án A
Câu 23: Các kể từ SQR, SQRT nằm trong loại thương hiệu lệnh
Câu 24: Biểu biểu diễn của hằng: A11
=> Đáp án C

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Bạn đang xem: những phép toán nào sau đây là phép toán quan hệ

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: xiaomi viet

Xem thêm: vào facebook chậm 2017

5

1 vote