fe3o4 + hno3 loãng

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 loãng

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O bởi ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn là phương trình phản xạ chất hóa học đằm thắm Fe3O4 và hỗn hợp HNO3, thành phầm khử của N+5 sinh đi ra tùy theo chừng mạnh yếu ớt của sắt kẽm kim loại. Loại và mật độ hỗn hợp axit, hỗn hợp HNO3 đặc phản xạ với Fe3O4 mang đến thành phầm khử NO2.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 với HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. cân đối phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O bởi vì cách thức thăng bởi vì electron

Bước 1: Xác ấn định sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình lão hóa và khử

1x

1x

+8/33Fe → 3Fe3+ + 1e

N+5 1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số mến hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 tính năng với HNO3. giải pháp

Cho Fe3O4 phản xạ với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay đi ra khí gray clolor đỏ gay NO2

6. Tính hóa học của Fe3O4

khái niệm: Là lếu láo thích hợp nhị oxit FeO, Fe2O3. đầy đủ nhập quặng magnetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

Tính hóa học vật lý

Nó là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

Tính hóa học hóa học

Fe3O4 phản xạ với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra lếu láo thích hợp muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 loãng + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

Fe3O4 là hóa học khử Lúc phản xạ với hóa học lão hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc phản xạ với hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập dượt liên quan

Câu 1. Chất nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 đặc rét ko sinh đi ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Đáp án C: Phương trình chất hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy bởi vì H2SO4 loãng chiếm được hỗn hợp X. hiểu rằng X vừa vặn làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím vừa vặn hoàn toàn có thể hòa tan được bột Cu. Oxit Fe bại liệt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

TRẢ LỜI

Dung dịch X vừa vặn làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím vừa vặn đem kĩ năng hòa tan bột Cu → nhập hỗn hợp X đem Fe2+.

→ Sắt oxit là Fe3O4

Câu 3. Hòa tan trọn vẹn m (g) FexOy bởi vì hỗn hợp H2SO4 đặc rét chiếm được 2,24 lít SO2 (dktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một muối bột Fe độc nhất. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nsuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo mật năng lượng điện tử: [0,6.(3x – 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : nó = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo thích hợp bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH cho tới dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới ko thay đổi lượng thì chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V?

A. 87,5ml

B. 125ml

C.62,5ml

D. 175ml

Đáp án A

Xét lếu láo thích hợp thuở đầu bao gồm Fe và O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375.56)/16 = 0,04375 mol

Bảo toàn thông số O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn thông số H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Xem thêm: tuổi giáp thìn 2024

Câu 5. Phản ứng nào là tại đây HNO3 ko nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3 (đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Câu 6. Hòa tan lếu láo thích hợp thân phụ sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu bởi vì hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, hóa học ko tan là lếu láo thích hợp nhị sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Sau phản xạ còn Cu dư chứng minh HNO3 vẫn phản xạ không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho thứu tự từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 Lúc phản xạ với HNO3 đặc rét, số phản xạ lão hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

mất 8

Đáp án C, hóa học đem phản xạ lão hóa khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. Cho m gam Fe phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 đặc rét (dư) chiếm được 13,44 lít khí SO2 thành phầm khử độc nhất (ở ptc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33,6 gam

Câu vấn đáp là không

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6

phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 đặc rét → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 2/3.nSO2 = 2/3. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng của Fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn đôi mươi gam lếu láo thích hợp bao gồm Mg và Fe nhập hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (dktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion nhập X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. . Thể tích hỗn hợp HCl vẫn người sử dụng là:

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Câu vấn đáp là không

Áp dụng ấn định luật bảo toàn thông số Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn nhân tố Clo

=> nHCl = nKCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 10. Cho m gam Fe phản xạ với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 14,4 gam Cu. độ quý hiếm của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Câu vấn đáp là không

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học của phản xạ xảy ra:

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

0,225 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225,56 = 12,6 gam

……………………..

Mời chúng ta tìm hiểu thêm những tư liệu tương quan khác

THPT Lê Hồng Phong gửi cho tới chúng ta phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình lão hóa khử bởi ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong lập, Lúc mang đến Fe3O4 phản xạ với hỗn hợp HNO3 đặc thì sau phản xạ đem khí gray clolor đỏ gay NO2 được hóa giải. Hi vọng tư liệu mang lại lợi ích mang đến chúng ta ghi chép và cân đối đích phương trình phản xạ.

Nhằm tăng sản phẩm nhập học hành, ngôi trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong van lơn reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập dượt Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên ngôi trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ hợp và xuất phiên bản.

Để thuận tiện mang đến việc trao thay đổi, share tay nghề dạy dỗ và học tập những môn học tập trung học phổ thông, Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong mời mọc chúng ta nhập group riêng rẽ dành riêng cho lớp 11 sau đây: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm update những tư liệu tiên tiến nhất. tư liệu tiên tiến nhất.

Bản quyền nội dung bài viết thuộc sở hữu trung học phổ thông Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian tham lận!

Nguồn phân tách sẻ: luongthevinh.edu.vn

Bạn đang được coi bài bác viết: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O. tin tức bởi earthhour.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: youtube nghe nhạc

Rate this post