để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Chương V TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP Dữ liệu loại tệp được tàng trữ bên trên ROM. được tàng trữ bên trên RAM. chỉ được tàng trữ bên trên đĩa cứng. được tàng trữ bên trên bộ nhớ lưu trữ ngoài. (*) Dữ liệu loại tệp sẽ ảnh hưởng thất lạc không còn Lúc tắt máy. sẽ ảnh hưởng thất lạc không còn Lúc tắt năng lượng điện đột ngột. vẫn tồn tại Lúc tắt máy hoặc thất lạc năng lượng điện. (*) cả A, B, C đều sai. Phát biểu này bên dưới đó là đích ? Các loại tài liệu đều được tàng trữ ở bộ nhớ lưu trữ vô (RAM). Dữ liệu loại tệp được tàng trữ ở bộ nhớ lưu trữ vô. Dữ liệu loại tệp được tàng trữ ở cỗ nhờ ngoài (đĩa mượt, đĩa cứng, CD, tranh bị lưu giữ Flash). (*) Các tài liệu vô PC đều bị thất lạc chuồn Lúc tắt mối cung cấp năng lượng điện. Phát biểu này sau đó là sai ? Tệp với cấu tạo là tệp tuy nhiên những bộ phận của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn. Tệp chứa chấp tài liệu được tổ chức triển khai theo đòi một phương pháp chắc chắn gọi là tệp với cấu tạo. (*) Tệp văn bạn dạng ko nằm trong loại tệp với cấu tạo. Tệp văn bạn dạng bao gồm những kí tự động theo đòi mã ASCII được phân phân thành một hoặc nhiều dòng sản phẩm. Phát biểu này sau đó là sai ? cũng có thể truy vấn thẳng tệp văn bạn dạng. (*) Tệp với cấu tạo hoàn toàn có thể truy vấn thẳng. Tệp với cấu tạo hoàn toàn có thể truy vấn tuần tự động. Truy cập thẳng là cơ hội truy vấn được chấp nhận tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm (thường là số hiệu) của tài liệu cơ. Phát biểu này sau đó là đích ? Số lượng thành phần của tệp là cố định và thắt chặt. Kích thước tệp hoàn toàn có thể rất rộng lớn. (*) Dữ liệu một tệp được tàng trữ bên trên đĩa trở thành một vùng tài liệu liên tiếp. Tệp tàng trữ lâu lâu năm bên trên đĩa, ko thể xóa tệp bên trên đĩa. Phát biểu này sau đó là sai ? Tệp nhị phân nằm trong loại tệp với cấu tạo. Các dòng sản phẩm vô tệp văn bạn dạng có tính lâu năm đều nhau. (*) cũng có thể hiểu nội dung những tệp văn bạn dạng Lúc hiển thị nó bên trên screen vô ứng dụng biên soạn thảo văn bạn dạng. Không thể hiểu nội dung những tệp với cấu tạo Lúc hiển thị nó bên trên screen vô ứng dụng biên soạn thảo văn bạn dạng. Phát biểu này sau đó là sai ? Trong lập trình sẵn, ham muốn thao tác bên trên tệp tài liệu cần thao tác loại gián tiếp qua chuyện vươn lên là tệp. Biến tệp là vươn lên là loại xâu. (*) Trong Pascal, vươn lên là tệp văn bạn dạng với loại text. Trong lịch trình, thương hiệu tệp hoàn toàn có thể là vươn lên là xâu hoặc hằng xâu . Phát biểu này sau đó là sai ? Muốn hiểu / ghi tài liệu vô một tệp, sau khoản thời gian gắn vươn lên là tệp với thương hiệu tệp rất cần được tiến hành thao tác há tệp đó; Trong mệnh lệnh há tệp, cần thiết khai báo thương hiệu tệp nhằm xác lập đích địa điểm tệp bên trên đĩa. (*) Trong mệnh lệnh gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp, cần thiết khai báo thương hiệu tệp nhằm xác lập đích địa điểm tệp bên trên đĩa. Sau Lúc há tệp, con cái trỏ tệp ở địa điểm đầu tệp. Chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau : Sau Lúc hiểu kết thúc tệp, ko đóng góp tệp cũng không khiến tác động gì mang lại việc quản lí lí tệp.(*) Một tệp văn bạn dạng đang được há và con cái trỏ tệp ko ở thành phần trước tiên, ham muốn thao tác làm việc với thành phần trước tiên của tệp cần thiết đóng góp tệp và mở ra. Khi mở ra tệp, còn nếu không thay cho thay đổi vươn lên là tệp thì ko cần thiết gán lại vươn lên là tệp với thương hiệu tệp. Khi ghi kết thúc tài liệu vô tệp, cần thiết đóng góp tệp. Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là Truy cập tuần tự động. (*) Truy cập tình cờ. Truy cập thẳng Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng. Số lượng thành phần vô tệp Không được to hơn 128. Không được to hơn 255. Phải được khai báo trước. Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy theo dung tích đĩa. (*) Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc tiến hành những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp : Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp . Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đóng tệp. Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp . (*) Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp. Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là : Thông báo há tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp. Thông báo há tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp. Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp. (*) Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp. Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là : Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp. Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp. (*) Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp. Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán vươn lên là tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp. Hãy lựa chọn trật tự những thao tác vô Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời điểm cuối tệp với cấu tạo đang được tồn bên trên trên đĩa : Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp . Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp . (*) Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp . Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với vươn lên là tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp . Trong PASCAL nhằm khai báo vươn lên là tệp văn bạn dạng tao cần dùng cú pháp Var : Text; Var : Text; (*) Var : String; Var : String; Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì vươn lên là tệp văn bạn dạng f1, f2 tao ghi chép Var f1 f2 : Text; Var f1 ; f2 : Text; Var f1 , f2 : Text; (*) Var f1 : f2 : Text; Để thao tác với tệp Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được. Ta nhất thiết cần gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp. (*) Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp vô lịch trình. Ta nhất thiết cần dùng thẳng thương hiệu tệp vô lịch trình. Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp tao dùng câu mệnh lệnh := ; := ; Assign(,); (*) Assign(,); Để gắn tệp KQ.TXT mang lại vươn lên là tệp f1 tao dùng câu mệnh lệnh f1 := ‘KQ.TXT’; KQ.TXT := f1; Assign(‘KQ.TXT’,f1); Assign(f1,‘KQ.TXT’); (*) Trong PASCAL há tệp nhằm hiểu tài liệu tao cần dùng giấy tờ thủ tục Reset(); Reset(); (*) Rewrite(); Rewrite(); Trong PASCAL há tệp nhằm ghi sản phẩm tao cần dùng giấy tờ thủ tục Reset(); Reset(); Rewrite(); Rewrite(); (*) Vị trí của con cái trỏ tệp sau tiếng gọi giấy tờ thủ tục Reset Nằm ở đầu tệp. (*) Nằm ở cuối tệp. Nằm ở thân thiết tệp. Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm này. Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng giấy tờ thủ tục Read(,); Read(,); (*) Write(,); Write(,); Để ghi sản phẩm vô tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng giấy tờ thủ tục Read(,); Read(,); Write(,); Write(,); (*) Nếu hàm eof() mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại địa điểm Đầu dòng sản phẩm. Đầu tệp. Cuối dòng sản phẩm. Cuối tệp. (*) Nếu hàm eoln() mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại địa điểm Đầu dòng sản phẩm. Đầu tệp. Cuối dòng sản phẩm. (*) Cuối tệp. Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao sử dụng giấy tờ thủ tục Close(); (*) Close(); Stop(); Stop(); Var : Text ; ý nghĩa gì ? Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp. Thủ tục há thương hiệu nhằm hiểu tài liệu. Khai báo vươn lên là tệp. (*) Thủ tục đóng góp tệp. Assign(,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ? Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp. (*) Thủ tục há thương hiệu nhằm hiểu tài liệu. Khai báo vươn lên là tệp. Thủ tục đóng góp tệp. Reset() ; ý nghĩa gì ? Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp. Thủ tục há thương hiệu nhằm hiểu tài liệu. (*) Khai báo vươn lên là tệp. Thủ tục đóng góp tệp. Close() ; ý nghĩa gì ? Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu vươn lên là tệp. Thủ tục há thương hiệu nhằm hiểu tài liệu. Khai báo vươn lên là tệp. Thủ tục đóng góp tệp. (*) Rewrite() ; ý nghĩa gì ? giấy tờ thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu. (*) giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp. giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp. giấy tờ thủ tục đóng góp tệp. read(,) ; ý nghĩa gì ? giấy tờ thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu. giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp. (*) giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp. giấy tờ thủ tục đóng góp tệp. write(,) ; ý nghĩa gì ? giấy tờ thủ tục há tệp nhằm ghi tài liệu. giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp. giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp. (*) giấy tờ thủ tục đóng góp tệp. Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp văn bạn dạng được chấp nhận truy vấn cho tới một tài liệu này cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó. Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ. là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn. là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII. (*) Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp với cấu tạo được chấp nhận truy vấn cho tới một tài liệu này cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó. Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ. là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn. (*) là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII. Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp truy vấn tuần tự động được chấp nhận truy vấn cho tới một tài liệu này cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó. (*) Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ. là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn. là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII. Hãy lựa chọn phương án ghép đích . Tệp truy vấn thẳng được chấp nhận truy vấn cho tới một tài liệu này cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo lần lượt toàn bộ những tài liệu trước nó. Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ. (*) là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đòi một cấu tạo chắc chắn. là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đòi mã ASCII. Trong Pascal, tiến hành lịch trình VD_bt1_txt sau đây tiếp tục ghi sản phẩm này trong số sản phẩm mang lại sau đây vô tệp văn bạn dạng BT1.TXT ? 123 + 456 123456 579 (*) 123 456 Program VD_bt1_txt ; Uses crt ; Var f : text ; Begin Clrscr; Assign(f, ‘BT1.TXT ’) ; Rewrite(f) ; Write(f, 123 + 456) ; Close(f) ; End . Trong Pascal, mang lại trước tệp văn bạn dạng BT2.TXT chỉ tồn tại một dòng sản phẩm, chứa chấp dòng sản phẩm chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH tức thì ở đầu dòng sản phẩm. Thực hiện nay lịch trình VD_bt2_txt , bên trên mùng hìnhsẽ hiện nay sản phẩm này trong số sản phẩm mang lại sau đây ? CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH CHAO MUNG BAN (*) CHAO MUNG BAN DEN VOI CHAO MUNG Program VD_bt2_txt ; Uses crt ; Var f : text ; S : string[13] ; Begin Clrscr; Assign(f, ‘BT2.TXT ’) ; Reset(f) ; Read(f, S) ; Write(S) ; Close(f) ; End . Phát biểu này sau đó là đích với lịch trình Vi_Du ? Chương trình dùng để làm há hiểu một tệp đang được với và hiện nay nội dung vô tệp này lên screen. (*) Chương trình dùng để làm tạo nên một tệp mới mẻ và ghi nội dung nhập kể từ keyboard vô vào tệp. Chương trình dùng để làm há hiểu một tệp đang được với và được chấp nhận bắt gặp toàn cỗ kí tự động với vô tệp này lên screen. Cả 3 xác minh bên trên đều sai. Program Vi_Du ; Uses crt ; Var f : text ; ch : char ; tenfile : string[30] ; Begin Write(‘ Nhap ten tệp tin : ’) ; readln(tenfile) ; Assign(f, tenfile) ; Reset(f) ; While not eof(f) tự Begin Read(f, ch) ; Write(ch) ; End ; Close(f) ; End. Cho trước tệp văn bạn dạng BT_TD bao gồm nhì dòng sản phẩm như sau : TRAN MINH HAI 9 8 7 NGUYEN QUANG VINH 10 5 9 Khi tiến hành lịch trình Thi_Du tiếp tục mang lại sản phẩm này trong số sản phẩm tại đây ? TRAN MINH HAI 9 8 7 NGUYEN QUANG VINH 10 5 9 TRAN MINH HAI 9 8 7 0 0 0 NGUYEN QUANG VINH 10 5 9 0 0 0 Thông báo lịch trình bị ngắt tiến hành vì như thế bắt gặp lỗi 106 (*) Cả 3 sản phẩm A_, B_, C_ đều sai Program Thi_Du ; Uses crt ; Const fi = ‘BT_TD’ ; Var f : text ; s : string ; t, l, h : integer ; Begin Assign(f, fi) ; Reset(f) ; While not seekeof(f) tự Begin Readln(f, s, t, l, h) ; Writeln(s, ‘ ’, t, ‘ ’, l, ‘ ’, h) ; End ; Close(f) ; Readln End.

Tài liệu gắn thêm kèm:

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Xem thêm: copy danh bạ từ iphone sang sim

Bạn đang được coi bài bác viết: Một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 – Chương 5: Tệp và thao tác với tệp. tin tức tự Giáo Dục Việt Á tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.