converse là gì

/'kɔnvə:s/

Thông dụng

Nội động từ

Nói chuyện, chuyện trò
to converse with someone about something
chuyện trò với ai về sự việc gì

Danh từ

(toán học) hòn đảo đề

Tính từ

Trái ngược, nghịch tặc đảo
converse theorem
(toán học) toan lý đảo

Hình thái từ

  • V-ed: conversed

Chuyên ngành

Toán & tin

đảo // toan lý đảo; điều xác định ngược lại

Xây dựng

trái

Điện lạnh

giá trị ngược
phần đảo

Kỹ thuật công cộng

chuỗi hội tụ
hội thoại
nghịch
đảo
định lý đảo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
antipodal , antipodean , antithetical , contradictory , contrary , counter , counterpole , different , reverse , reversed , transposed , antonymic , antonymous , diametric , diametrical , opposing , polar
noun
antipode , antipole , antithesis , contra , contrary , counter , counterpole , inverse , obverse , other side , reverse , chat , colloquy , confabulation , dialogue , discourse , speech , talk , communion , intercommunication , intercourse , antipodes , antonym
verb
chat , chew the fat , chitchat * , commune , confer , discourse , exchange , gab * , parley , rap * , schmooze , speak , use , yak * , confabulate , talk , antipode , antithesis , association , chin , colloque , consort , convert , dialogue , obverse , opposite , palaver , reverse

Từ trái ngược nghĩa