cộng trừ

Cách cộng trừ nhì số nguyên vẹn, quy tắc gửi vế, nhân nhì số nguyên vẹn.

1. Cộng trừ số nguyên

Bạn đang xem: cộng trừ

– Cộng nhì số nguyên vẹn nằm trong dấu: tao nằm trong nhì độ quý hiếm vô cùng của bọn chúng rồi bịa vệt cộng đồng trước sản phẩm.

– Cộng nhì số nguyên vẹn không giống dấu: tao dò thám hiệu nhì độ quý hiếm vô cùng của bọn chúng (số rộng lớn trừ số nhỏ) rồi bịa trước sản phẩm tìm kiếm được vệt của số có mức giá trị vô cùng to hơn.

– Tính hóa học của phép tắc với những số nguyên:

a, Giao hoán: a + b = b + a

b, Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

c, Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a

d, Cộng với số đối: a + (-a) = 0

+ Hai số sở hữu tổng vì thế 0 là nhì số đối nhau.

– Phép trừ nhì số nguyên: a – b = a + (-b)

2. Quy tắc vệt ngoặc

Khi vứt vệt ngoặc sở hữu vệt “-” đằng trước, tao nên thay đổi vệt những số hạng nhập vệt ngoặc: vệt “+” trở nên vệt “-” và vệt “-” trở nên vệt “+”.

Khi vứt vệt ngoặc sở hữu vệt “+” đằng trước thì vệt những số hạng nhập ngoặc vẫn không thay đổi.

3. Tổng đại số

Tổng đại số là 1 trong mặt hàng những phép tắc tính nằm trong, trừ những số nguyên vẹn.

– Tính chất: nhập một tổng đại số, tao sở hữu thể:

+ Thay thay đổi tùy ý địa điểm những số hạng tất nhiên vệt của bọn chúng.

+ Đặt vệt ngoặc nhằm group những số hạng một cơ hội tùy ý với lưu ý rằng nếu như trước vệt ngoặc là vệt “-” thì nên thay đổi vệt toàn bộ những số hạng nhập ngoặc.

4. Quy tắc gửi vế

Khi gửi một trong những hạng kể từ vế này lịch sự vế cơ của một đẳng thức, tao nên thay đổi vệt số hạng đó: vệt “+” trở nên vệt “-” và vệt “-” trở nên vệt “+”.

5. Nhân nhì số nguyên

– Nhân nhì số nguyên vẹn nằm trong dấu: tao nhân nhì độ quý hiếm vô cùng của bọn chúng.

– Nhân nhì số nguyên vẹn không giống dấu: tao nhân nhì độ quý hiếm vô cùng của bọn chúng rồi bịa vệt “-” trước sản phẩm có được.

– Chú ý:

+ a . 0 = 0

+ Cách phân biệt vệt của tích: (+) . (+) → (+)

Xem thêm: mặt khinh bỉ

(-) . (-) → (+)

(+) . (-) → (-)

(-) . (+) → (-)

+ a. b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0

+ Khi thay đổi vệt một quá số thì tích thay đổi vệt. Khi thay đổi vệt nhì quá số thì tích không bao giờ thay đổi.

– Tính hóa học của phép tắc nhân những số nguyên:

a, Giao hoán: a. b = b . a

b, Kết hợp: (a . b) . c = a . (b . c)

c, Nhân với 1: a . 1 = 1 . a = a

d, Tính hóa học phân phối của phép tắc nhân so với phép tắc cộng: a . (b + c) = ab + ac

Tính hóa học bên trên cũng như so với phép tắc trừ: a (b – c) = ab – ac

6. Bội và ước của một trong những nguyên

– Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu sở hữu số nguyên vẹn q sao cho tới a = bq thì tao rằng a phân tách không còn cho tới b. Ta còn rằng a là bội của b và b là ước của a.

– Chú ý:

+ Số 0 là bội của từng số nguyên vẹn không giống 0.

+ Số 0 ko nên là ước của bất kì số nguyên vẹn này.

+ Các số 1 và -1 là ước của từng số nguyên vẹn.

– Tính chất:

+ Nếu a phân tách không còn cho tới b và b phân tách không còn cho tới c thì a cũng phân tách không còn cho tới c.

+ Nếu a phân tách không còn cho tới b thì bội của a cũng phân tách không còn cho tới b.

+Nếu nhì số a, b phân tách không còn cho tới c thì tổng và hiệu của bọn chúng cũng phân tách không còn cho tới c.

Số học tập 6 – Tags: số nguyên vẹn, toán 6

Xem thêm: oppo a3s 128gb giá bao nhiêu

  • Giá trị vô cùng của số nguyên

  • Tập hợp ý những số nguyên

  • Ước và bội – Số học tập 6

  • Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2, 3, 5 và 9

  • Tính hóa học phân tách không còn của một tổng

  • Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính

  • Các phép tắc toán: nằm trong, trừ, nhân, chia

Đánh giá